مرحله پنجم (Washing)

مرحله پنجم (Washing)

در این مرحله ابتدا نسبت به انتقال رابر استاپرها به داخل دستگاه های شستشو اقدام شده، پس از تنظیم دستگاه بر روی برنامه مورد نظر ، مراحل سیلیکونایز و شستشو توسط آب PW ( جهت بسته بندی نرمال ) و یا توسط آب WFI (جهت بسته بندی تایوک ) و تخلیه آن در محیط های کلین روم پس از پایان زمان برنامه شستشوی انتخاب شده و در داخل ترولی های استیل صورت می گیرد .