مرحله دوم (Mixing)

مرحله دوم (Mixing)

مواد آماده سازی شده از مرحله توزین در ماشین های Mixing ترکیب شده و در این مرحله جهت پیشرفت واکنش به اتاق فرآوری لاستیک Carbon Master Batch) CMB) منتقل می گردد و پس از طی زمان مناسب مجدداً به واحد ترکیب مواد منتقل شده و پس از افزودن مواد شیمیایی مورد نظر کامپاند نهایی (FMB: Final Master Batch) تشکیل و بصورت نوار جمع آوری می گردد. نمونه هایی که از نوار ( FMB ) تهیه شده توسط دستگاه رئومتری ( Rheometery ) تست و در صورت تأیید به واحد اینجکشن منتقل می گردد.