مرحله اول (Formulation)

مرحله اول  (Formulation)

با توجه به نیاز شرکت های دارویی بر اساس نوع دارو جهت تولید رابر استاپر از دو نوع فرمولاسیون کلروبوتیل و بروموبوتیل استفاده می گردد.در این مرحله براساس درخواست شرکت دارویی مواد پایه کلروبوتیل و یا بروموبوتیل به همراه سایر افزودنی ها در واحد توزین مشخص شده، وزن می شوند و جهت ترکیب به واحد Mixing ارسال می گردد.